THOMAS KESEBÝR ZEYTÝNCÝLÝK AYVALIK
TürkçeCunda Adasý

Çam ve zeytin aðaçlarýnýn doða ve denizle buluþmasýný görmek istiyorsanýz, mutlaka Alibey (Cunda) Adasý'ný gezmeli ve yaþamalýsýnýz.

Ada küçük tepeciklerle bezenmiþtir...
Her tepecikte ayrý bir panorama...
Ýçiçe kucak kucaða koylar, boðazlar, yeþilin ve mavinin her tonu ayrý bir sarhoþ eder insaný...
Sahilleri ayrý bir dünyadýr, tepecikleri ayrý, eski yerleþim merkezi ayrý...

Dar sokaklarýný gezerken geçmiþin kokusunu alacakýnýz. Bugünkü dünyanýzda geçmiþe dokunacaksýnýz adeta... Neo klasik mimarisinin en güzel örneklerini görebilirsiniz.
Görsel bir cümbüþtür ADA...

Gün batýmýný izlerken günü uðurlayan güneþ ýþýnlarýnýn denize düþerken adanýn sahilinde bulunan lokantalarda yöreye özgü Papalina balýðý ve harika mezeleriyle damak zevkinizi doruklara ulaþtýrabilirsniz.

Alibey (Cunda) Adasý, 1964 yýlýnda Dolap Boðaz Mevkii'nde inþaa edilmiþ olan Türkiye'nin ilk boðaz köprüsü ile  Alibey (Cunda) Adasý  ve Lale Adasýný birleþtirmektedir. Lale Adasý ise; anakaraya denizin doldurulmasýyla yapýlan hemzemin bir köprü yolu ile baðlanmaktadýr.

Cunda Adasý, sonradan iþgalcilere karþý kahramanca bir direniþ gösteren Ali Bey'in adýný almýþtýr. Alibey (Cunda) Adasý'nda eskiden deniz ürünleri ve þarap üretimi yapýlamaktaydý.

Alibey (Cunda) Adasý'nda çok sayýda kilise ve manastýr bulunmasýna raðmen çoðu günümüze ulaþamamýþtýr.

Alibey (Cunda) Adasý'nda bulunan kiliseler ;

    TAKSÝYARHÝS KÝLÝSESÝ :
    1873 yýlýnda inþaa edilmiþ en büyük metropol kilisedir. Bulunduðu yer Hristiyan ve Müslümanlarýn birlikte yaþadýðý kentin ilk mahallesidir. Rumlarýn geleneksel olarak uyguladýklarý Bizans Mimarisi stilindedir.  Kilisenin mimari özellikleri,  içteki mermer iþçiliði,  dini konularý içeren tavan süslemeleri,  Ýsa'nýn doðumundan  ölümüne kadar anlatan resimleri,  balýk derisi üzerine iþlenmiþ azize portreleri ile  kentin halen bozulmamýþ en deðerli eseridir.

    AYA TRÝYADA :
    1865 yýlýnda inþaa edilmiþtir.

    AYOS DÝMÝTRÝOS :
    Doðuya bakan yönde yel deðirmenlerine yakýn bölgede olduðu bilinmektedir.

    PANAYA KÝLÝSESÝ :
    Bakkal sokaðýnýn baþýnda bulunmaktadýr. 1850 yýlýnda ikinci kez inþaa edilmiþtir.

    AYOS PANDELEYMONAS :
    Ayos Nikolaos Kilisesi gibi denizciler tarafýndan Azizler anýsýna inþaa edilmiþtir.

    AYOS NÝKOLAOS :
    Kuzey batýda olduðu söylenmektedir.

    AYOS YANNÝS :
    Adaya griþteki sol tepenin üstünde dört duvarýyla duruyor. Üç denizi de gören konumdadýr. Günümüzde buraya "Aþýklar Tepesi" denilmektedir.
Bize ulaşın
Toplam: TL


Siparişi Tamamla


02/07/2020 Gün Ortalama:0  Bugün47 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.25